คณะที่ 3

แชร์หน้านี้

รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ประธานกรรมการ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ
นางสาวนันทน์ ถาวรังกูร
กรรมการ
นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล
กรรมการ
นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
กรรมการ
นางสาวรัชนี เครือรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจิตรลดา พิศาลสุพงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ