คณะที่ 3

แชร์หน้านี้

รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ประธานอนุกรรมการ
นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร
อนุกรรมการ
นางสาวนันทน์ ถาวรังกูร
อนุกรรมการ
นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล
อนุกรรมการ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
อนุกรรมการ
นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
อนุกรรมการ
นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
นางสาวศศิธร พลัตถเดช
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม