คณะที่ 4

แชร์หน้านี้

นายมนัส แจ่มเวหา
ประธานกรรมการ
นายกฤษฎา บุณยสมิต
กรรมการ
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
กรรมการ
นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
กรรมการ
นางสาวยุพยงค์ บุญหาว
กรรมการ
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.ที่เลขาธิการ ก.พ.ร.มอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณมอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ