ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ

1. นายสวนิต คงสิริ
ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์
กรรมการ
3. นายปรีชา วัชราภัย
กรรมการ
4. นางบุษบา บุนนาค
กรรมการ
5. นางอมรา อินทวงศ์
กรรมการ
6. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
7. นายเจษฎา ชวาลภาคย์
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (กำกับดูแลกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางวัชรา มณีปกรณ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ | รายชื่อคณะกรรมการ