คำสั่ง/ประกาศ

แชร์หน้านี้

คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่ง ค.ต.ป. ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง เพิ่มเติม

คำสั่ง ค.ต.ป. ที่ 1/2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2)

คำสั่ง ค.ต.ป. ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

คำสั่ง ค.ต.ป. ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง

คำสั่ง ค.ต.ป. ที่ 2/2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ 2/2553

คำสั่ง ค.ต.ป. ที่ 2/2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3)

คำสั่ง ค.ต.ป. ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

คำสั่ง ค.ต.ป. ที่ 3/2554 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

คำสั่ง ค.ต.ป. ที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คำสั่ง ค.ต.ป. ที่ 5/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร

คำสั่ง อ.ค.ต.ป. ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ ๗/๒๕๕0 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

บันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรื่อง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘