คำสั่ง/ประกาศ

แชร์หน้านี้

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรื่อง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง