เอกสารอื่น ๆ

แชร์หน้านี้

ไฟล์ดาวน์โหลด :: เอกสารทั่วไป

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ช่วงบ่าย)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ช่วงเช้า)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขั้นตอนการรายงานของ ค.ต.ป ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงบ่าย)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงเช้า)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการสัมมนา การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561_12-01-61(2)

เอกสารประกอบการสัมมนา การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561_12-01-61(3)

เอกสารประกอบการสัมมนา การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561_12-01-61(3)

เอกสารประกอบการสัมมนา การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561_12-01-61(2)

เอกสารประกอบการสัมมนา การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561_12-01-61(1)

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป.

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2557

แนวปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวง จัดพิมพ์โดย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2550 ( ค.ต.ป. ประจำกระทรวง )

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง(อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)

คู่มือการสอบทานผลการดำเนินงานของภาคราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)

คู่มือการสอบทานผลการดำเนินงานของภาคราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด)

คู่มือแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานการตรวจราชการ และการสอบทานกรณีพิเศษ

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผลด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มการรายงานครั้งที่ 1 แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มโครงการประเภทที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)

แบบฟอร์มการรายงานครั้งที่ 2 แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ (กลุ่มโครงการประเภทที่ 1 โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ และ กลุ่มโครงการประเภทที่ 2 โครงการสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด)