หนังสือเวียน ค.ต.ป.

แชร์หน้านี้

ไฟล์ดาวน์โหลด :: หนังสือเวียน ค.ต.ป.

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว3 เรื่อง การตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว2 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว3 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว4 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (กระทรวง)

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว5 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ส่วนราชการระดับกรม)

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว6 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (จังหวัด)

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว7 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (จังหวัด)

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว8 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ส่วนราชการ)

นร ๑๒๐๐/๓๙ (รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒)

นร 0506/10801 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ที่ นร 1210/ว 00015 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 20 กระทรวง)

ที่ นร 1200/ว16 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (กรม)

ที่ นร 1200/ว17 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ปลัดกระทรวง)

ที่ นร 1210/ว18 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (จังหวัด)

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว1 เรื่อง การสำรวจความคิดเห็น

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว1 เรื่อง ขอเลื่อนการสัมมนา (วิทยากร)

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว2 เรื่อง ขอเลื่อนการสัมมนา (อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด/ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)

นร (ค.ต.ป.) 1210/ว4 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนับวาระการดำรงตำแหน่งของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง