ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. นายวิชัย ศรีขวัญ
ประธานกรรมการ
2. นายทินกร นำบุญจิตต์
กรรมการ
3. นายสมประสงค์ โขมพัตร
กรรมการ
4. นายวิชัย วนดุรงค์วรรณ
กรรมการ
5. นายวิริยะ เกิดผล
กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | รายชื่อคณะกรรมการ