ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศื
ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ฉายะเกษตริน
กรรมการ
3. นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช
กรรมการ
4. พลตำรวจโท นเรศ เพียนกริม
กรรมการ
5. นายปิตืธรรม ฐิติมนตรี
กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกองตรวจและประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการกลุ่มการประเมินผลกองตรวจและประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ยคงของมนุษย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | รายชื่อคณะกรรมการ