ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม

1. นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
ประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ วรรณวงศ์
กรรมการ
3. นางสาวเพรามาตร หันตรา
กรรมการ
4. นายสุธีระ อริยะวนกิจ
กรรมการ
5. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
กรรมการ
6. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
7. นายก้องเกียรติ เกิดศรีพันธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางดวงใจ อนุสรณ์ชัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม | รายชื่อคณะกรรมการ