ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. นางเบญจวรรณ สว่างนิทร
ประธานกรรมการ
2. นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
กรรมการ
3. นายอังสุมาล ศุนาลัย
กรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ เดชชาติวานิช
กรรมการ
5. ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
6. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | รายชื่อคณะกรรมการ