ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม

1. นายดิเรก เจริญผล
ประธานกรรมการ
2. นายเจียม เสาวภา
กรรมการ
3. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์
กรรมการ
4. นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ
กรรมการ
5. นางชูจิรา กองแก้ว
กรรมการ
6. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
7. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้าสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม | รายชื่อคณะกรรมการ