ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงยุติธรรม 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงยุติธรรม 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงยุติธรรม 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงยุติธรรม 18 ก.ย. 55
5 สรุปการสอบทานรายงานระบบการควบคุมภายในของกระทรวงยุติธรรม 15 ก.ย. 54
6 รายงานการสอบทานรายงานระบบการควบคุมภายใน 15 ก.ย. 54
7 สรุปการประเมินผลการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 15 ก.ย. 54
8 การประเมินผลการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 15 ก.ย. 54
9 รายงานการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 15 ก.ย. 54
10 การสอบทานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม 15 ก.ย. 54
11 รายงานการสอบทานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 15 ก.ย. 54
12 สรุปการสอบทานรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 15 ก.ย. 54
13 รายงานการสอบทานรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 15 ก.ย. 54
14 รายงานการสอบทานรายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม 15 ก.ย. 54
15 รายงานการสอบทารายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2549 โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม 15 ก.ย. 54
16 รายงานสรุปผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 8 ก.ย. 54
17 รายงานสรุปผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2552 30 ส.ค. 54
18 รายงานสรุปผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 25 ส.ค. 54
19 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
20 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
21 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงยุติธรรม 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ