ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน

1. นายสีมา สีมานันท์
ประธานกรรมการ
2. นางเจตนา มีเพียร
กรรมการ
3. นายฐาปบุตร ชมเสวี
กรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ
5. นายปั้น วรรณพินิจ
กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน | รายชื่อคณะกรรมการ