ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

1. นายรัชดา สิงคาลวณิช
ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
กรรมการ
4. นายโกศล ใจรังษี
กรรมการ
5. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการและเลขานุการ
6. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม | รายชื่อคณะกรรมการ