คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

ข่าวสารกิจกรรม

 

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การศึกษาดูงานระบบการจัดการฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผล
ของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจฯ (ครั้งที่ 1/2553)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 315 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 1/2553 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธานการประชุม

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจฯ (ครั้งที่ 2/2553)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 5 ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 2/2553 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธานการประชุม

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจฯ (ครั้งที่ 3/2553)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 5 ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 3/2553 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธานการประชุม

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจฯ (ครั้งที่ 1/2554)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงาน ก.พ.ร. อาคาร B ชั้น 9 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 1/2554 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธานการประชุม

อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาฯ ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศสถาบันการเงิน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธาน อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร รวมทั้งอนุกรรมการ และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  

หน้า : 1    

 


หน้าหลัก | คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ | ข่าวสารกิจกรรม