คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
ประธาน ค.ต.ป.
2. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
3. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
4. นายประสงค์ พูนเธนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
5. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
6. นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการ
7. ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
8. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
9. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ
10. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ
11. ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรโณ
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ
14. นาย มนัส แจ่มเวหา
กรรมการ
15. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ
16. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
17. นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.
กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | รายชื่อคณะอนุกรรมการ