คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

การประชุมสัมมนา เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาเรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้กับกรรมการ อนุกรรมการ และสำนักเลขานุการ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พร้อมด้วยนายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะได้ให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสำคัญให้กับประชาชนคนไทย ทำให้ปัจจุบันรัฐบาลได้ผลักดันโครงการสำคัญต่าง ๆ เป็นจำนวนมากออกมา ซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยกลไกการตรวจสอบจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย ผศ.ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป. และนายณรงค์ บุญโญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รก.ผอ.กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ด้าน นายณรงค์ บุญโญ กล่าวว่าการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนั้น แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือการดำเนินงาน ที่สำคัญให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ได้นำไปใช้ประกอบการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามบทบาทและหน้าที่ของ ค.ต.ป. บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ภายในงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตอบข้อซักถาม

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | การประชุมสัมมนา เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560