อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
ประธานอนุกรรมการ
2. นายวชิระ เพ่งผล
อนุกรรมการ
3. นายมนตรี เจนวิทย์การ
อนุกรรมการ
4. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการ
5. นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
ผู้อำนวยการส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางนพรัตน์ พรหมนารท
นักบัญชีชำนาญการพิเศษ รกก.ผชช.เฉพาะด้านพัฒนางานตรวจสอบภายใน
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 | รายชื่อคณะอนุกรรมการ