คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง (อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจติดตามและสอบทาน  ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยรับทราบปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีการดำเนินงาน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
๑.    การประชุมร่วมกับนายอำเภอวังม่วง
       อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดภาคกลางได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายอำเภอวังม่วง และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟัง พบปะ รับทราบปัญหาอุปสรรค และลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ซึ่งนายอำเภอวังม่วงได้รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนี้
    ๑.๑    โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ
        (๑)    ชุมชนบ้านหาดเล็บยาว หมู่ ๘ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
        (๒)    ชุมชนบ้านสวนมะเดื่อ หมู่ ๑๑ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการลานตากพืชผลทางการเกษตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
    ๑.๒    โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ และมารายงานตัวแล้ว ๓ คน คือ
        (๑)    นายจรัญ คัมภิรานนท์ ฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมโทรศัพท์ ได้ประกอบกิจการเปิดชื่อร้านต้นกล้าโมบาย จำหน่ายโทรศัพท์มือ ๒ สภาพดี ราคาถูก อุปกรณ์เสริมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ บัตรเติมเงินทุกระบบ และบริการรับซ่อมโทรศัพท์มือถือ ตรวจเช็คสภาพมือถือ ณ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
        (๒)    นางสังเวียน อ่อนศรี ฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งได้นำความรู้จากการฝึกอบรมเรื่องเกษตรแบบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ
        (๓)    นางสาวพัชรี  สายชม ฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาชีพด้านอาหารไทย ปัจจุบันประกอบอาชีพขายเต้าหู้นมสด

๒.    การลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
    อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดภาคกลางได้ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ณ บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ ๑๑ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยได้มีการจัดทำโครงการลานตากพืชผลทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑)    เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้มีลานตากพืชผลทางการเกษตรไว้ใช้ประโยชน์ เช่น ไว้ตากมันสำปะหลัง กระถิน และข้าวโพด
(๒)    เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากการมีกิจกรรมประจำหมู่บ้าน
๓.    การลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานพิเศษอื่นๆ
นายอำเภอวังม่วงได้เสนอแนวคิดที่จะให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้ายเขื่อนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ บริเวณรอบพื้นที่พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) ซึ่ง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้เดินทางไปตรวจติดตามในพื้นที่ดังกล่าว
    
๔.    ข้อค้นพบ
๔.๑    การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนของอำเภอวังม่วง โดยการสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ได้เปิดดำเนินการระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยจัดทำเป็นลานเอนกประสงค์ มีลักษณะเป็นลานโล่ง แต่มีต้นไม้ปกคลุม โดยให้ประชาชนในชุมชนนำพืชผลทางการเกษตรมาตาก หรือมีการใช้ประโยชน์ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมประจำหมู่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งจากการตรวจติดตามพบว่า การใช้ลานดังกล่าวในการตากพืชผลเพียงอย่างเดียว อาจไม่เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถใช้ตากผลผลิตได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก
๔.๒    โครงการต้นกล้าอาชีพ ในพื้นที่อำเภอวังม่วง มีผู้ที่ให้ความสนใจน้อยมาก เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ว่างงานที่จะเข้าร่วมโครงการ จึงมีจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวถือได้ว่า ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้ตามสมควร เช่น โครงการทำเต้าหู้นมสดของนางสาวพัชรี  สายชม ถือว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคนมมากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการขยายตลาดจากเดิมที่ขายที่ตลาดนัดเพียงที่เดียว อาจนำไปขายตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือตลาดนัดอื่นๆ ก็น่าจะทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น เพราะสินค้าที่ผลิตมีรสชาติดี รับประทานได้ง่าย และราคาไม่แพง
๔.๓    การจัดทำโครงการปลูกต้นไม้และพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) จังหวัดสระบุรี ซึ่งในปัจจุบันองค์พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ในแต่ละวันมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวไปนมัสการเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบองค์พระยังขาดความร่มรื่น และสภาพภูมิทัศน์ขาดความสวยงาม จังหวัดสระบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ทั้งด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนและด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอแนวความคิดเพื่อหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการ
๔.๔    จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก แต่จากการตรวจติดตามของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง พบว่า ในการส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น เช่น ผาเสด็จ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แวะพักเมื่อครั้งที่เสด็จประพาสจังหวัดสระบุรีโดยทางรถไฟ ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทำพิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน แต่ยังมิได้มีการพัฒนาเส้นทางการเดินรถที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์โดยรอบยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้สวยงาม และยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ร้านขายอาหาร/น้ำดื่ม/ของที่ระลึก รวมทั้งห้องน้ำ เพราะนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเที่ยวตามที่ได้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ แต่เมื่อเดินทางไปเที่ยวแล้วขาดความประทับใจ ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
    ๕.     ข้อเสนอแนะ
๕.๑    การบริหารจัดการลานตากพืชผลทางการเกษตร ควรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากลานตากพืชผลฯ เพื่อนำรายได้ที่จัดเก็บมาใช้ในการบริหารจัดการ ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุง ขยายพื้นที่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือซ่อมแซมลานตากพืชผลฯ และโดยที่ลานตากพืชผลฯ มีลักษณะเป็นลานโล่งและไม่มีหลังคา ทำให้ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลานเอนกประสงค์ได้อย่างเต็มที่ จึงควรมีการพัฒนาเป็นโรงอบพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืชที่ได้ทุกฤดูกาล เพื่อความคุ้มทุนทางการผลิต
๕.๒    จังหวัดสระบุรีควรมีมาตรการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดสระบุรีจะมีธรรมชาติที่สวยงาม อีกทั้งไร่องุ่นที่เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวัน ฟาร์มโคนม อุโมงค์ต้นไม้ น้ำตก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยเฉพาะทุ่งทานตะวัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่ปัจจุบันทุ่งทานตะวันจะออกดอกเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ปลูกไม้ดอกที่หลากหลายเพิ่มขึ้นโดยมีการหมุนเวียนกันออกดอกทั้งปี และควรมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย
๕.๓    โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์บริเวณ ๒ ฝั่งถนนบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำชาติ สำหรับอนาคตจะสามารถใช้เป็นจุดขายของการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสระบุรี ซึ่งในการดำเนินการขอให้อำเภอวังม่วงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยผลักดันโครงการดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดภาคกลางจะเป็นผู้ประสานให้เกิดการผลักดันโครงการดังกล่าวตามที่อำเภอวังม่วงเสนอ โดยจะประสานขอความร่วมมือกับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ร่วมโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์รอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วย

ลานตากพืชผลทางการเกษตรเป็นลานเอนกประสงค์ มีลักษณะเป็นลานโล่ง แต่มีต้นไม้ปกคลุม ซึ่งการตากพืชผลอาจไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร และถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนจะไม่เหมาะต่อการใช้ประโยชน์จากลานเอนกประสงค์
๕.๓    อำเภอวังม่วงได้มีการปลูกต้นราชพฤกษ์ ช่วงท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อที่จะปรับภูมิทัศน์บริเวณ ๒ ฝั่งถนน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร โดยจะปลูกถอยหลังกันเข้าไป ๓ – ๔ ต้นเป็นอุโมงค์ ซึ่งถ้าต้นราชพฤกษ์ออกดอกพร้อมกันจะสวยมาก สำหรับพื้นที่รอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ถ้าปลูกต้นราชพฤกษ์ให้เหลืออร่าม สามารถเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสีทองของในหลวง สามารถทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนก็จะให้ความสนใจมาเที่ยวชม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญคือ โครงการไม่สามารถทำเพียงลำพังได้ เพราะการปลูกต้นราชพฤกษ์รอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ซึ่งต้องมีการขออนุญาต แต่ทางเขื่อนค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยม รวมทั้งเกรงเรื่องปัญหาความแข็งแรงมั่นคงของเขื่อนฯ ทางวิศวกรรมด้วย

downloadเอกสารเพิ่มเติม (160.3 kb)

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 | ข่าวสารกิจกรรม | สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒