ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

1. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี สรณารักษ์
กรรมการ
3. นายธีรภัทร สันติเมทนีดล
กรรมการ
4. นางเพ็ญจา อ่อนชิต
กรรมการ
5. นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์
กรรมการ
6. นายจิรายุ นันท์ธราธร
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี | รายชื่อคณะกรรมการ