เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ระดับจังหวัด (แบบ ป.สก.8)


ดาวน์โหลด 498 ครั้ง

รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ระดับอำเภอ (แบบ ป.สก.9)


ดาวน์โหลด 388 ครั้ง

การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย


ดาวน์โหลด 1,144 ครั้ง

การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป.


ดาวน์โหลด 1,045 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย นายณรงค์ บุญโญ ผอ. กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.


ดาวน์โหลด 804 ครั้ง

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ของรัฐบาลทั่วประเทศ


ดาวน์โหลด 463 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


ดาวน์โหลด 1,940 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557


ดาวน์โหลด 476 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


downloadfile_1416911549.pdf (2.63 mb)
ดาวน์โหลด 2,341 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


downloadfile_1406709713.pdf (8.61 mb)
ดาวน์โหลด 773 ครั้ง

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2557


downloadfile_1398152991.pdf (1.32 mb)
ดาวน์โหลด 1,466 ครั้ง

เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน


downloadfile_1399865584.pdf (9.19 mb)
ดาวน์โหลด 935 ครั้ง

เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน


ดาวน์โหลด 474 ครั้ง

การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมิณผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


ดาวน์โหลด 411 ครั้ง

แนวทางการจตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


ดาวน์โหลด 482 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


downloadfile_1398152958.pdf (488.99 kb)
ดาวน์โหลด 2,332 ครั้ง

ร่างคู่มือฯ ด้านรายงานการเงิน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง


downloadfile_1379556161.zip (973.94 kb)
ดาวน์โหลด 1,659 ครั้ง

ร่างคู่มือฯ ด้านรายงานการเงิน ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด


downloadfile_1379555931.zip (964.91 kb)
ดาวน์โหลด 1,027 ครั้ง

ร่างคู่มือฯ ด้านรายงานการเงิน ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง


downloadfile_1379555834.zip (555.4 kb)
ดาวน์โหลด 822 ครั้ง

ร่างคู่มือฯ ด้านตรวจสอบภายใน ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด


downloadfile_1378975590.zip (495.75 kb)
ดาวน์โหลด 1,088 ครั้ง

หน้า : 1 2 3 4    


หน้าหลัก | เอกสารดาวน์โหลด