เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

 

ร่างคู่มือฯ ด้านตรวจสอบภายใน ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง


downloadfile_1378975553.zip (350.59 kb)
ดาวน์โหลด 1,074 ครั้ง

ร่างคู่มือฯ ด้านตรวจสอบภายใน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง


downloadfile_1378975469.zip (478.44 kb)
ดาวน์โหลด 1,037 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556


downloadfile_1361865434.pdf (428.35 kb)
ดาวน์โหลด 3,454 ครั้ง

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยง


downloadfile_1353774037.pdf (1.72 mb)
ดาวน์โหลด 1,871 ครั้ง

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การควบคุมภายในภาคราชการ


downloadfile_1353773743.pdf (3.94 mb)
ดาวน์โหลด 2,012 ครั้ง

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผลด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง


downloadfile_1353772759.pdf (3.07 mb)
ดาวน์โหลด 2,020 ครั้ง

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผลด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง


downloadfile_1353772511.pdf (1.31 mb)
ดาวน์โหลด 1,681 ครั้ง

คู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผลด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง


downloadfile_1353771711.pdf (2.79 mb)
ดาวน์โหลด 1,846 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔


downloadfile_1352953954.pdf (39.75 mb)
ดาวน์โหลด 1,427 ครั้ง

แบบรายงานผลการสอบทานและการประเมินผลด้านการควบคุมภายในฯ (อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด)


ดาวน์โหลด 945 ครั้ง

แบบรายงานผลการสอบทานและการประเมินผลด้านการควบคุมภายในฯ (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)


ดาวน์โหลด 832 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลฯ ประจำปี 2553


downloadfile_1347951222.pdf (70.11 mb)
ดาวน์โหลด 1,255 ครั้ง

โครงการที่ได้รับการตรวจสอบและติดตามโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะต่าง ๆ และหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร


ดาวน์โหลด 923 ครั้ง

แบบรายงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


downloadfile_1332734002.doc (307.5 kb)
ดาวน์โหลด 1,756 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุง)


downloadfile_1331539321.pdf (722.14 kb)
ดาวน์โหลด 2,721 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


downloadfile_1302234005.pdf (5.46 mb)
ดาวน์โหลด 1,964 ครั้ง

คู่มือแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานการตรวจราชการ และการสอบทานกรณีพิเศษ


downloadfile_1260798310.pdf (8.98 mb)
ดาวน์โหลด 1,984 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


downloadreport2552.pdf (8.87 mb)
ดาวน์โหลด 1,916 ครั้ง

คู่มือการสอบทานผลการดำเนินงานของภาคราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)


downloadfile_1259848661.pdf (7.22 mb)
ดาวน์โหลด 1,854 ครั้ง

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง(อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)


downloadfile_1259848982.pdf (5.79 mb)
ดาวน์โหลด 1,300 ครั้ง

หน้า : 1 2 3 4    


หน้าหลัก | เอกสารดาวน์โหลด