Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ??????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบการบริหารและการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ มีวิธีการตรวจที่แตกต่างกัน สาเหตุเนื่องจากยังไม่มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการบริหารและการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ 1. กรมบัญชีกลางควรกำหนดแนวทางหรือคู่มือ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภาคราชการประเภท การตรวจสอบการบริหารและการตรวจสอบระบบ งานสารสนเทศพร้อมทั้งจัดฝึกอบรมให้กับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมให้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศต่อไป

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
จากการสอบทานสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม พบว่า ระดับคะแนนของผลการประเมินอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมาย กระทรวงกลาโหมควรรักษามาตรฐานของการจัดทำรายงานและการเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินผลที่จัดทำได้ในระดับมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน บางส่วนมีข้อคลาดเคลื่อนจากการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบประมวลผลข้อมูลทางการเงินด้วยคอมพิวเตอร์ของบางส่วนราชการกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 1. กรณีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เห็นควรให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ต้องมีการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ควรต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของทุกหน่วยเจ้าของโครงการ ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. กรณีรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินบางส่วนมีข้อคลาดเคลื่อน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการจัดหายานยนต์สายสรรพาวุธ (รถยนต์บรรทุกขนาด 2 1/2 ตัน)

มีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุกขนาด 2 1/2 ตัน จำนวน 1,474 คัน วงเงิน 5,000 ล้านบาท ทดแทนยุทโธปกรณ์เดิมที่เก่าล้าสมัย
ซึ่งพบปัญหาดังนี้
กรมสรรพาวุธสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เพียงแต่การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานในขั้นตอนการอนุมัติแผนจัดหาและดำเนินกรรมวิธีจัดหาถึงขั้นทราบผล สาเหตุสืบเนื่องจาก เป็นการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ ที่ยังไม่เคยจัดหามาใช้ในกองทัพบก จึงต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของกองทัพ


การจัดทำโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ เห็นควรดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 18 ส.ค.41 ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปี โดยให้ส่วนราชการดำเนินการสำรวจออกแบบก่อสร้างหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างก่อนเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้เป็นสถานพักฟื้นและพักผ่อนให้กับกำลังพลของกองทัพบกที่เสร็จภารกิจจากราชการสนามหรือกำลังพลที่ทุเลาการเจ็บป่วยจากโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งพบปัญหาดังนี้

1. งานก่อสร้างอาคารที่พัก ในส่วนที่เป็นห้องพักมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการหลายครั้งตามความต้องการของกองทัพบก จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

2. งานก่อสร้างอาคารที่พัก ในส่วนที่เป็นงานระบบ ที่เป็นงานต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กับงานโครงสร้างอาคารที่พัก เมื่องานโครงสร้างอาคารที่พักไม่แล้วเสร็จ งานระบบบางส่วนจึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้

3. งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและสระว่ายน้ำ ได้มีการระงับงานก่อสร้างบางส่วน เนื่องจากกองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจัดเลี้ยงเพิ่มเติมตามนโยบายของกองทัพบก โดยใช้งบประมาณของกองทัพบก งานตอกเสาเข็มของอาคารจัดเลี้ยงดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้าง สระว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย จึงได้มีการระงับการก่อสร้างสระว่ายน้ำ1. โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีอาคารสิ่งก่อสร้างหลายส่วนประกอบกันในบริเวณเดียวกัน ควรพิจารณาจัดให้มีแผนแม่บท (Master Plan) เพื่อที่จะสามารถควบคุม กำกับดูแลการก่อสร้างในแต่ละส่วนให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้

2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โครงการ ฯ ควรเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

3. การดำเนินงานโครงการของกระทรวงกลาโหม เห็นควรพิจารณาดำเนินการสำรวจออกแบบการก่อสร้างหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่จะจัดจ้างก่อนเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อได้รับอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณแล้ว สามารถผูกพันงบประมาณ ลงนามในสัญญาได้เร็วขึ้น

4. ในโอกาสต่อไป การดำเนินงานกรณีโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินที่มีความเร่งด่วนเช่นเดียวกันกับการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการสำรวจและออกแบบ รวมถึงการจัดทำการประมาณราคาให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการได้ทันที

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ