Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ???????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการครบถ้วน ซึ่งมีทั้งสิ้น 12 โครงการ ผลการติดตาม พบว่า จำนวน 9 โครงการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และมี 3 โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพียงร้อยละ 80 ได้แก่
(1) โครงการพัฒนาตลาดการค้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม
(2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพาณิชย์สร้างสรรค์คนไทยเข้มแข็ง
(3) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ลาว และพม่า
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการไปปฏิบัติ และผู้ตรวจราชการควรมีการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

3. โครงการส่งเสริมความรู้ การฝึกอบรม การสัมมนา และการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการในส่วนกลาง ในระยะต่อไปหน่วยงานควรปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการเป็นการพัฒนาที่มีผลกระทบที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ให้มากยิ่งขึ้น

4. จากการประชุมร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจสอบภายในกรมต่างๆ พบว่า หลายโครงการล่าช้า เนื่องจากปัญหาในวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-Auction) ซึ่งอาจต้อง e-Auction มากกว่า 1 ครั้ง จึงจะได้ผู้รับจ้างงาน ดังนั้น กรมควรเร่งดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อๆไป

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. มีบางส่วนราชการมีการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ตรวจสอบภายในของแต่ละส่วนราชการ

2. การรายงานผลการตรวจสอบด้านการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน มีการประเมินผลการตรวจสอบด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการมากขึ้น
1. ควรมีการพัฒนาความรู้และความสามารถให้ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศและด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน

2. กฏบัตรการตรวจสอบภายในควรมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. ควรส่งเสริมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และความก้าวหน้าในสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ -ไม่มี-

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์สามารถจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการได้ครบถ้วน ครอบคลุม มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสูตรการคำนวณในการวัดค่าคะแนน รวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไปได้ 1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการส่วนใหญ่มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่บางตัวชี้วัดยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ดังนั้น หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของส่วนราชการ ควรศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคำรับรองฯ (KPI Template) และคู่มือการประเมินผลฯ ของ สำนักงาน ก.พ.ร. อย่างเคร่งครัด

2. รายงานผลฯ ส่วนใหญ่มีการระบุวิธี/แนวทางปฏิบัติ ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานครบถ้วน ครอบคลุม แต่มีบางตัวชี้วัดที่ส่วนราชการควรเพิ่มเติมรายละเอียดของ คำชี้แจงการดำเนินงาน ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
รายงานการเงินของกรม มีบางรายการแสดงผลรวมสะสมยกมาจากงวดก่อนคลาดเคลื่อน ส่วนราชการควรเร่งจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนจากการจัดทำรายงานการเงินของปีงบประมาณ 2554 และของงวดก่อนที่ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุง ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และให้เร่งดำเนินการปรับปรุงบัญชี ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2555 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงินมีความครบถ้วนและถูกต้อง

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการพัฒนาโลจิสติกส์การค้าของกระทรวงพาณิชย์

จากการสอบทานการดำเนินโครงการพัฒนาโลจิสติกส์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 13 โครงการ พบว่า โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน จำนวน 7 โครงการ


1. เร่งรัดดำเนินการ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้า สมาคมการค้า สถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อร่วมกันผลักดันการดำเนินงานโครงการต่างๆ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

จากการสอบทานพบว่าสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน


1. ควรใช้บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติในการผลักดัน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน

2. สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการมีเครื่องหมายรับรองฯ และมาตรฐานกลาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

3. ส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศ

4. ส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการในระยะต่อไป
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

1. เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินงบประมาณสูงที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณ จำนวน 49 ล้านบาท รับผิดชอบโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

2. โครงการนี้ได้ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จึงได้ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 2 ครั้ง

3. งวดที่ 2 มีการส่งมอบงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้เดิม เนื่องจากประสบปัญหาการกำหนดวันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการส่งผู้แทนเข้าร่วมการจัดนิทรรศการศึกษาดูงานใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์


1. ควรมีการติดตามความก้าวหน้าโดยใกล้ชิด เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีงบประมาณสูง

2. ควรติดตามประเมินผลเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 เมือง อย่างต่อเนื่องทุกระยะ อย่างน้อยภายใน 2 ปีหลังสิ้นสุดโครงการ

3. ควรมีการบูรณาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

1. เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณ จำนวน 20 ล้านบาท รับผิดชอบโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม และขอขยายเวลาสิ้นสุดโครงการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2. ทุกกิจกรรมดำเนินการเสร็จสิ้นครบทั้ง 3 กิจกรรมแล้ว และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว


1. ควรมีการติดตามประเมินผล (หลังโครงการ) ว่าหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นตามกิจกรรมที่ 2 ได้นำไปใช้จริงในการเรียนการสอนปกติตามเป้าหมายโครงการ

2. กระทรวงพาณิชย์ควรประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายผลในการนำหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปกำหนดเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนปกติโดยต่อเนื่อง

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ