Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จำนวนมากในแต่ละปี แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ผลงานยังไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย 1. กระทรวงวัฒนธรรม ควรกำหนดแผนประชาสัมพันธ์งาน/โครงการ ที่ดำเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง

2. การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ วัฒนธรรม ประเพณี ของแต่ละท้องถิ่น

3. กระทรวงวัฒนธรรมควรดำเนินโครงการที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดกับเยาวชน

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ โดยนำเอาความผิดซ้ำซากของหน่วยปฏิบัติมาชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด พร้อมเสนอแนะทางปฏิบัติที่ถูกต้องและระเบียบ กฎที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการดำเนินงานการเงิน การบัญชี การพัสดุลดการปฏิบัติที่ผิดซ้ำซากลง

2. มีข้อจำกัดโดยเฉพาะในเรื่องอัตรากำลังของผู้ตรวจสอบภายใน
1. กลุ่มตรวจสอบภายในควรร่วมมือกันริเริ่มสร้างคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในเรื่องต่างๆ

2. ควรเพิ่มอัตรากำลังของผู้ตรวจสอบภายในของแต่ละหน่วยงานอีก 1-2 อัตรา เพื่อให้ครอบคลุมงานตรวจสอบทุกด้านมากยิ่งขึ้น

3. การปฏิบัติที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการใน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ กลุ่มตรวจสอบภายในควรทำบันทึกโดยตรงถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าหน่วยงานได้ทราบและระบุข้อปฏิบัติที่ถูกต้องโดยอ้างคู่มือรู้ทันการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ ที่ได้จัดทำขึ้น

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ยังพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ซึ่งบางเรื่องเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ต่อเนื่องจากปีก่อน ๆ ได้แก่
- ด้านบุคลากร
- งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีฐานข้อมูลการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน
- การกำหนดแผนปรับปรุงยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่และการจัดทำรายงานไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานย่อย
- การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าในหน่วยงานที่มี งบลงทุนสูง
- ความปลอดภัยการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งหนังสือโบราณที่ขาดแคลนอุปกรณ์อาคารสถานที่เก็บรักษา ความเสื่อมสภาพของมรดกศิลปวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- ภารกิจตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการ ยังต้องได้รับการสนับสนุน กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาทักษะของบุคลากร
- บุคลากรยังไม่เข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- การจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง สถานที่จัดกิจกรรมไม่สะดวกหรือไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
1. ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เน้นในกระบวนการโดยให้ทุกหน่วยงานกำหนด ผู้รับผิดชอบในงานการควบคุมภายในของหน่วยงานให้ชัดเจน

2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของงานในขั้นแรก โดยจัดให้มีการกำหนดงานที่มีความเสี่ยงสูงตามลำดับ นำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาพิจารณาร่วมกันระหว่างกรรมการผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเจ้าของเรื่อง

3. กลุ่มตรวจสอบภายในหาทางและดำเนินการแก้สาเหตุแห่งปัญหาความเสี่ยง เพื่อให้งานสามารถดำเนินงานไปได้ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลเอกสารและกระบวนการในการดำเนินการตามคำรับรองและการรวบรวมผลการประเมินตามตัวชี้วัดค่อนข้างล่าช้า

2. การคำนวณคะแนนผลการดำเนินการภายใต้แต่ละมิติและแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละกรมมีความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง
1. ตัวชี้วัดภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงอีกทั้งตัวชี้วัดจะต้องเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และสะท้อนเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้นจริง ๆ นอกจากนั้น ตัวชี้วัดต่างๆ ควรมุ่งหรือโยงไปถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามคำรับรองมีผลสัมฤทธิ์ทางยุทธศาสตร์ตามหลัก Result – Based Management มากขึ้น

2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ควรมีกระบวนการพัฒนางานตามกระบวนการของ PDCA

3. ควรได้รับการผลักดันและดูแลจากผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางด้วยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรม

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
พบข้อคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชี ซึ่งข้อคลาดเคลื่อนมีปริมาณที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน ๆ มา 1. ผู้บริหารควรกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีการตรวจสอบข้อมูลการเงิน ในระบบ GFMIS โดยสม่ำเสมอในทุกกระบวนการปฏิบัติงานแต่ละระบบ

2. ควรกำชับและติดตามให้มีการจัดทำบัญชีด้วยมือให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่าง ระบบมือและในระบบ GFMIS ในรายการบัญชีที่สำคัญในทุกสิ้นงวดบัญชี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 166 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

3. ส่วนราชการที่มีบัญชีคลาดเคลื่อนคงค้างอยู่หลายรายการที่เป็นยอดยกมาจากปีงบประมาณก่อน ๆ และในงวดปัจจุบัน ควรเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2555

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

1. ในขณะที่ชุมชนในพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไม่เฉพาะจะรวมตัวกันได้ยาก ไม่มีแรงจูงใจที่จะสนับสนุนก่อตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนให้เข้มแข็ง

2. ในการปฏิบัติการบางครั้งคนในชุมชนยังไม่เข้าใจ แม้จะมีการอบรมประกอบกับการขาดแคลนบุคลากร จึงทำให้เกิดความท้อแท้หรือเฉื่อยชาไป

3. ชุมชนขาดการวางแผนในการดำเนินงานระยะยาว

4. การตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่ผ่านมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเน้นปริมาณขยายการจัดตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทั่วประเทศโดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพ

5. กรมต่างๆ ในกระทรวงมีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนหลากหลายรูปแบบ และไม่มีการบูรณาการการใช้งบประมาณ อาคารสถานที่กันมากเท่าที่ควร


1. ควรมีงานศึกษาวิจัยถึงปัจจัยหลักของการส่งเสริมโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนที่ทำให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนัก ภาคภูมิใจ เห็นค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนอย่างแท้จริง

2. การนิเทศติดตามผลของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัด ควรดำเนินการเพื่อไปติดตาม รวมทั้งให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

3. ควรเปลี่ยนจาก “โครงการ” เป็น ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมถาวร เกิดการวางแผน การดำเนินงานระยะยาว

4. การพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นไปอย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาถึงการส่งเสริมที่เน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ

5. ควรพิจารณาว่าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน คือเวทีการส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนและบูรณาการงานของกระทรวงวัฒนธรรมทุกด้านในชุมชนที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่แต่ละหน่วยงานจะดำเนินการโดยไม่มีการบูรณาการร่วมกัน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานจากเหตุอุทกภัย : ลักษณะงานซ่อมแซมบูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

1. ผลการดำเนินงาน ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ยกเว้นการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินได้เพียงจำนวน 3 งวดงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามระยะเวลา

2. การบูรณะล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน
1. ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯควรกำกับและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงาน

2. หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถานที่ได้บูรณะแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

3. ควรแสวงหาความร่วมมือจากภาคธุรกิจและเอกชนในการป้องกันอุทกภัย การบูรณะซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอด้วย

4. ส่งเสริมให้แหล่งโบราณสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ