Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ???????????????????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ข้อจำกัดในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยรวมจะเป็นเรื่องงบประมาณ/อัตรากำลัง -ไม่มี-

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด 1. การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาพรวมของส่วนราชการควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. การตรวจสอบด้านการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดควรเน้นเกี่ยวกับเรื่อง ทางด้านการเงิน การบรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของงานรวมทั้ง การใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับเรื่องอัตรากำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างชัดเจน

3. ควรระดม/ รวมตัวกัน (pool) ของบุคคลากรตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดมาไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวง และให้สำนักงานปลัด กระทรวงจัดส่งผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ไปประจำที่กรมต่าง ๆ และให้หมุนเวียนกันไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพิ่มสมรรถนะและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

4. ควรจัดจ้างที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยง หรือช่วยแนะนำการปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบ ซึ่งจะลดปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดการตรวจสอบได้ หรือ ประสิทธิภาพของการทำงานจะเพิ่มขึ้นได้

5. กรณีการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ(Financial & Compliance) การดำเนินงาน (Performance) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในควรดำเนินการตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ในแต่ละปี เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน ในภารกิจหน้าที่ ซึ่งแสดงไว้ในกฎบัตร ที่มีอยู่ในแต่ละส่วนราชการ

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
พบว่าภาพรวมส่วนราชการในสังกัดทั้ง 3 หน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน 1. ตามแบบ ปอ. 3 เกี่ยวกับกระบวนงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับตรวจควรกำหนดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับแผนปรับปรุงการควบคุม

2. เรื่องการปรับปรุงการควบคุม ต้องแสดงการควบคุมให้ชัดเจนตอบสนองสาเหตุของปัญหาและลดความเสี่ยงได้ แต่ไม่ใช่เป็นการนำมาทบทวนกระบวนงานการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม งานนั้นๆ

3. การวางแนวทางการควบคุมยังไม่ตรงประเด็นฯ ที่จะแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจลดลงได้

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดมีความครบถ้วน ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 1. การทำตัวชี้วัดร่วม (JOINT KPI) : ระดับความ สำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผนราชการกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง ควรมีการประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวชี้วัดร่วม

2.การวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องใช้ระยะเวลามาก ผลที่แสดงการบรรลุผล/ความสำเร็จของตัวชี้วัดที่จะได้ในระดับ 5 จึงเป็นไปได้ยากสำหรับการทำ JOINT KPI

3. หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรมจริยธรรมควรพิจารณานโยบายแนวทาง เกณฑ์ ตัวชี้วัด และอื่นๆ เพื่อบูรณาการเป็นแผนเดียวกันในความชัดเจน และไม่เป็นภาระในการดำเนินงานของหน่วยงานปฏิบัติอื่นๆ

4. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ควรเตรียมการให้พร้อมทางด้านเอกสาร หลักฐานที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เมื่อได้รับอนุมัติงวดเงินสามารถเบิกจ่ายได้ทันที ซึ่งจะเป็นผลให้ตัวชี้วัดเรื่องการใช้จ่ายเงินสูงขึ้น

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในระบบ GFMIS ส่วนราชการผู้รับผิดชอบรับรู้และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงต่อไป

2. งบการเงินดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวหน้าส่วนราชการควรบริหารจัดการดูแลกำกับให้ความช่วยเหลือหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดให้ดำเนินการตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน (MIS) (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1. ปัญหา อุปสรรค ในเรื่องงานระบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาเรื่อง Contractor (คู่สัญญา) ไม่เหมาะสม TOR ไม่ชัดเจน

2. ผู้รับผิดชอบมีปริมาณงานตามภารกิจ และงานมอบหมายมาก1. ควรหาบริษัทที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ เป็นคู่สัญญา (Contractor)

2. เนื้อหา รายละเอียดข้อมูลที่จัดทำในระบบ ICT ควรสรุปเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย ซึ่งรูปแบบอาจจะเป็น กราฟ สถิต ตัวเลขง่าย ๆ ที่พิจารณาแล้วชัดเจน

3. ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยการเข้าถึงข้อมูลต้องกำหนดสิทธิไว้อย่างชัดเจน และกำหนดผู้รับผิดชอบ

4. ควรเพิ่มข้อมูลและรวบรวมข้อมูล (Intigrat) นักวิจัย นักเรียนนอกของมหาวิทยาลัย เข้าในระบบจะเป็นประโยชน์มาก ในการเป็นกระทรวง
วิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นบทสรุป และหรือรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ (Digest) เกิดประโยชน์ได้

5. วท. ปรับปรุงกิจกรรมงาน/โครงการของระบบ ICT ต้องแสดงการเชื่อมโยงระบบ ว่าสามารถประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพงานอย่างไร

6. ควรพิจารณา วิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบ ICT ที่สำคัญและทำการจัดอันดับปัจจัยเสี่ยงเพื่อที่จะได้นำไปบริหารความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศ ศักยภาพของบุคลากรที่มีอย่างจำกัดฯลฯ

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ