Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ??????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๑. การตรวจสอบการบริหารและการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ มีวิธีการตรวจที่แตกต่างกัน สาเหตุเนื่องจากยังไม่มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการบริหารและการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ๑. กรมบัญชีกลางควรกำหนดแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภาคราชการประเภทการตรวจสอบการบริหารและการตรวจสอบระบบ งานสารสนเทศพร้อมทั้งจัดฝึกอบรมให้กับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมให้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศต่อไป

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
- -

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
จากการสอบทานสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม พบว่า ระดับคะแนนของผลการประเมินอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายเช่นเดียวกับปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ค.ต.ป.ประจำ กห.ยังไม่ได้รับผลการสอบทาน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จากสำนักงาน ก.พ.ร.และ ที่ปรึกษาภายนอก) กระทรวงกลาโหมควรรักษามาตรฐานของการจัดทำรายงานและการเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินผลที่จัดทำได้ในระดับมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับคำชี้แจงการปฏิบัติงานปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่าง ๆ ของการปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบผลการดำเนินงานเบื้องต้นได้

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๑. รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน บางส่วนมีข้อคลาดเคลื่อนจากการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบประมวลผลข้อมูลทางการเงินด้วยคอมพิวเตอร์ของบางส่วนราชการกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

๒. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสาเหตุ เช่น โครงการ/งาน ที่ต้องดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง งานการก่อสร้างขนาดใหญ่และการจัดหายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ เมื่อผูกพันงบประมาณแล้วส่วนใหญ่มีงวดงานและระยะเวลาส่งมอบข้ามปีงบประมาณ ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวนภายในปีงบประมาณ และในส่วนของการดำเนินงานโครงการ/งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องความไม่พร้อมและไม่สมบูรณ์ของแบบรูปรายการ จำเป็นต้องมีการปรับแก้ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑. กรณีรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินบางส่วนมีข้อคลาดเคลื่อน ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. กรณีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เห็นควรให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ต้องมีการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ควรต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของทุกหน่วยเจ้าของโครงการ ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการจัดหายานยนต์สายสรรพาวุธ (รถยนต์บรรทุกขนาด ๒ ๑/๒ ตัน) มีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุกขนาด ๒ ๑/๒ ตัน จำนวน ๑,๔๗๔ คัน วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ทดแทนยุทโธปกรณ์เดิมที่เก่าล้าสมัยผ่านการใช้งานมานาน มีการชำรุด ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตได้ปิดสายการผลิตแล้ว และชิ้นส่วนอะไหล่หายาก ทำให้ กองทัพบกมีแผนที่จะทยอยปลดประจำการ พร้อมทั้งจัดหาเพิ่มเติมตามอัตราที่ขาดให้กับหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว หน่วยกำลังรบหลักและ หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก

ข้อค้นพบ
๑.๑ กรมสรรพาวุธสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เพียงแต่การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานในขั้นตอนการอนุมัติแผนจัดหาและดำเนินกรรมวิธีจัดหาถึงขั้นทราบผล สาเหตุ สืบเนื่องจาก เป็นการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ ที่ยังไม่เคยจัดหามาใช้ในกองทัพบก จึงต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของกองทัพ
การจัดทำโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ เห็นควรดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๘ ส.ค.๔๑ ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปี โดยให้ส่วนราชการดำเนินการสำรวจออกแบบก่อสร้างหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างก่อนเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๒. โครงการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อใช้เป็นสถานพักฟื้นและพักผ่อนให้กับกำลังพลของกองทัพบกที่เสร็จภารกิจจากราชการสนามหรือกำลังพลที่ทุเลาการเจ็บป่วยจากโรงพยาบาลรัฐ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน การกีฬา สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล และเป็นการพัฒนาพื้นที่ของกองทัพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อค้นพบ
๒.๑ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก แต่เป็นโครงการที่ใช้หน่วยงานหลายหน่วยในกองทัพบกเป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งผลจากการสอบทานพบว่าการดำเนินโครงการมีความก้าวหน้า เพียงแต่มีการก่อสร้างบางรายการ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสิ้นสุดของสัญญา สาเหตุสืบเนื่องจาก

๒.๑.๑ งานก่อสร้างอาคารที่พัก ในส่วนที่เป็นห้องพักมีการปรับแบบ รูป งานตกแต่งภายใน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง แบบรูปรายการหลายครั้งตามความต้องการของกองทัพบก จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
๒.๑.๒ งานก่อสร้างอาคารที่พัก ในส่วนที่เป็นงานระบบ ที่เป็นงานต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กับงานโครงสร้างอาคารที่พัก เมื่องานโครงสร้างอาคารที่พักไม่แล้วเสร็จ งานระบบบางส่วนจึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้

๒.๑.๓ งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและสระว่ายน้ำ ได้มีการระงับงานก่อสร้างบางส่วน เนื่องจากกองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจัดเลี้ยงเพิ่มเติมตามนโยบายของกองทัพบก โดยใช้งบประมาณของกองทัพบก งานตอกเสาเข็มของอาคารจัดเลี้ยงดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้าง สระว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย จึงได้มีการระงับการก่อสร้างสระว่ายน้ำ
๑. โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีอาคารสิ่งก่อสร้างหลายส่วนประกอบกันในบริเวณเดียวกัน ควรพิจารณาจัดให้มีแผนแม่บท (Master Plan) เพื่อที่ จะสามารถควบคุม กำกับดูแลการก่อสร้างในแต่ละส่วนให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ หากมีการก่อสร้างเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดอยู่ในแผนแม่บทก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมาพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างใหม่ หรือหยุดงานในส่วนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้แผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โครงการ ฯ ควรเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทางราชการได้ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. การดำเนินงานโครงการของกระทรวงกลาโหม เห็นควรพิจารณาดำเนินการสำรวจออกแบบการก่อสร้างหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่จะจัดจ้างก่อนเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อได้รับอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณแล้ว สามารถผูกพันงบประมาณ ลงนามในสัญญาได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอีกทางหนึ่ง

๔. ในโอกาสต่อไป การดำเนินงานกรณีโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินที่มีความเร่งด่วนเช่นเดียวกันกับการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการสำรวจและออกแบบ รวมถึงการจัดทำการประมาณราคาให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการได้ทันที

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ