คณะรัฐมนตรีมอบหมายฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ ค.ต.ป.

แชร์หน้านี้          คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

          ทั้งนี้ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 แก้ไขโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552” ข้อ 5 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยมีรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 

          คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติให้แต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และต่อมา ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยให้ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการดังกล่าว 
 ข้อมูลจาก หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นฤมล (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ