สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

แชร์หน้านี้


          
        เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ค.ต.ป. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ในการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมี กรรมการ ค.ต.ป. และ กรรมการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 

         นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า บทบาทของ ค.ต.ป. เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล การจัดทำและวางแผนงบประมาณ ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่มีข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ ถือเป็นหัวใจสำคัญให้รัฐบาลได้นำไปใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีใช้ประกอบการตัดสินใจได้ งานของ ค.ต.ป. จึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการในอนาคต และเป็นกลไกสำคัญของการปฏิรูประบบราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

         จากนั้นมีการชี้แจงทิศทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ ค.ต.ป. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ค.ต.ป. รวมทั้งมีการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และนางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

         ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินผลประเมินผลภาคราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ตรวจประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ โดยประเมินโครงการตามแผนงานบูรณาการที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการดำเนินนโยบายสำคัญเสนอฝ่ายบริหารต่อไป และ 2) ประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ ในหัวข้อ ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การวิจัยและนวัตกรรม และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และด้านการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในแผนงานบูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อประเมินและค้นหาความเสี่ยงการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ ที่จะเป็นอุปสรรคทำให้การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลไม่ประสบผลสำเร็จ หรือเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศเพื่อส่งเสริมผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะให้เกิดการวางแผนควบคุมความเสี่ยง เสนอมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ