การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี 2566 EP6

แชร์หน้านี้

การสร้างระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 4

เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในสภาวะวิกฤต

การสร้างระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ต้องเน้นที่ต้นน้ำของระบบนิเวศ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบการดำเนินงานในการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) แพลตฟอร์มกลาง และให้ความสำคัญกับ Early Warning ในการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 4)
กล่าวในการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566