การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี 2566 EP10

แชร์หน้านี้

การบริหารจัดการสินทรัพย์จากงบประมาณในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

เป้าหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน

ปีที่ผ่านมาได้มีการ Early Warning เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์จากงบประมาณ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปยังคณะรัฐมนตรี  เนื่องจากพบว่า สินทรัพย์ทั้งหลายไม่ว่าอาคารสถานที่ หรือเครื่องจักรที่ใช้งบประมาณแผ่นดินที่จัดสร้างขึ้น หรือจัดซื้อมาไม่ได้รับการบริหารอย่างแท้จริงหรือมีปัญหาในการบริหาร ซึ่งในปีนี้จะตรวจติดตามต่อเนื่อง และจะเพิ่มเติมการตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการสินทรัพย์ของส่วนราชการด้วย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด)
กล่าวในการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566