สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2566

แชร์หน้านี้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

2. เห็นชอบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565)

3. เห็นชอบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563) 

4. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นการบริหารจัดการสินทรัพย์จากงบประมาณในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

5. เห็นชอบการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตามมาตรา 55 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 

และรับทราบเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าตามมติ ค.ต.ป. 

2. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

3. รับทราบรายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. รับทราบการรายงานการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

     4.1 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว

     4.2 แนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ

5. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

6. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวงและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

7. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 

8. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ