สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. กำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2566

แชร์หน้านี้

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ) ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. 

    1.1 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565) 

    1.2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566)  

และรับทราบเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

2. รับทราบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามรายงานการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    2.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    2.2 การบริหารจัดการสินทรัพย์จากงบประมาณในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

3. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) ประเด็นการตรวจสอบย่อยตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน 

4. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) 

5. รับทราบรายงานความก้าวหน้าตามมติ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ      


กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ