การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แชร์หน้านี้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

การประชุมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการอภิปรายการขับเคลื่อนและบูรณาการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1-7 และกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) เป็นผู้ดำเนินรายการ มีประเด็นอภิปราย ดังนี้    

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

2. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและเศรษฐกิจฐานราก 

3. การเสริมสร้างผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต

4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

5. การกำกับ ติดตามการทำงาน เพื่อให้เกิดการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 

6. การสร้างระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

7. การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

8. การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับศักยภาพคนในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ ช่วงเช้าเวลา 9.00-12.00 น.ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะ ต่อทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีการทบทวนประเด็นสำคัญ ดังนี้

    - โครงสร้างและอัตรากำลังคน

    - การติดตามความก้าวหน้าประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

    - การพัฒนาระบบและแพลตฟอร์มกลาง

    - การกำหนดประเด็นการตรวจสอบหลักและประเด็นการตรวจสอบย่อย 

   

กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ