รายชื่อคณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ

แชร์หน้านี้

รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานอนุกรรมการ


นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ
นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ


หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร. อนุกรรมการ


นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
อนุกรรมการ


นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
อนุกรรมการ


ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
อนุกรรมการ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
อนุกรรมการ


นายมนัส แจ่มเวหา
อนุกรรมการ


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
อนุกรรมการ


รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อนุกรรมการ


นางศิริเนตร กล้าหาญ
ผู้อำนวยการกองติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ