กระทรวงอุตสาหกรรม

แชร์หน้านี้

นายโกศล ใจรังษี
ประธานกรรมการ
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
กรรมการ
นายเสน่ห์ นิยมไทย
กรรมการ
นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ
กรรมการ
นายสุรพล ชามาตย์
กรรมการและเลขานุการ
นางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอรุณี บุญนำ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางดารุณีย์ ภู่พงศ์สกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (61รอบ2)