กระทรวงอุตสาหกรรม

แชร์หน้านี้

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
ประธานกรรมการ
นายเสน่ห์ นิยมไทย
กรรมการ
นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ
กรรมการ
นายหทัย อู่ไทย
กรรมการ
นายจุลพงษ์ ทวีศรี
กรรมการและเลขานุการ
นางดารุณีย์ ภู่พงศ์สกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุภัตรา เปี่ยมวัตถาภรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ