กระทรวงศึกษาธิการ

แชร์หน้านี้

นางอุไร ร่มโพธิหยก
ประธานกรรมการ
นายปัญญา แก้วกียูร
กรรมการ
นางอรทัย มูลคำ
กรรมการ
นางสาววิภา โอสถารมย์
กรรมการ
นายสมพร ฉั่วสกุล
กรรมการ
นายประสพ กันจู
กรรมการและเลขานุการ
นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววันรวี จุลเสน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ