สำนักนายกรัฐมนตรี

แชร์หน้านี้

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์
ประธานกรรมการ
นางสาวเพ็ญศรี สรณารักษ์
กรรมการ
นายธีรภัทร สันติเมทนีดล
กรรมการ
นางเพ็ญจา อ่อนชิต
กรรมการ
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์
กรรมการ
นายจิรายุ นันท์ธราธร
กรรมการและเลขานุการ
นางสุจิตร โชติพณิช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางเพลินพิศ โพธิสัตย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ