สำนักนายกรัฐมนตรี

แชร์หน้านี้

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์
ประธานกรรมการ
นางเพ็ญจา อ่อนชิต
กรรมการ
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์
กรรมการ
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
กรรมการ
นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์
กรรมการ
นายจิรายุ นันท์ธราธร
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุวพันธ์ จารุพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางเพลินพิศ โพธิสัตย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ