คณะที่ 3

แชร์หน้านี้

นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์
อนุกรรมการ


นางสาวมะลิ ยู้บุญยงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นายนิตยา วงศ์เดอรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการและเลขานุการ


นายสมพล ชนะวรรโณ ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ผศ.ดร.พูลศรี กนกวิจิตร
อนุกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล
ประธานอนุกรรมการ