สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายโดยสรุปได้ว่า การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ถือเป็นกลไลการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ค.ต.ป. เป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่ประเมินตรวจสอบการทำงานของรัฐ เป็นผู้เตือนและ ชี้แนะให้เห็นถึงปัญหาในการทำงาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการทำงาน สำหรับแนวทางในการทำงานของ ค.ต.ป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น มุ่งเน้นใน 3 ส่วน ได้แก่

         1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการต่างๆตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลขอให้ ค.ต.ป.เป็นกลไกที่ช่วยตรวจสอบ แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั้น ๆ พร้อมตรวจสอบและประเมินในเรื่องของความเสี่ยงในการทำงานด้วย โดยตรวจสอบผลกระทบของโครงการว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างกับประชาชน

         2. การเลือกโครงการนั้น ควรมุ่งเน้นการประเมินในโครงการใหญ่ๆและมีความสำคัญ และเป็นโครงการที่มีผลกระทบกับประชาชน

         3. พร้อมทั้งมีตัวชี้วัดที่เขื่อมโยงกับการบูรณาการ โดยใช้ตัวชี้วัดตรวจสอบเรื่องที่ดำเนินการอยู่ หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งกลับมาที่รัฐบาลเพื่อดำเนินการสั่งการต่อไป

         พร้อมกันนี้นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และกรรมการ ค.ต.ป. อนุกรรมการใน อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นางศิริเนตร กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางและประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผู้เข้าร่วมงาน