คณะที่ 1

แชร์หน้านี้

รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
ประธานกรรมการ
นางอัญชลี เต็งประทีป
กรรมการ
นางกรรณิการ์ งามโสภี
กรรมการ
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ
กรรมการ
นายประสิทธิ์ โอสถานนท์
กรรมการ
นายยุทธนา สาโยชนกร
กรรมการและเลขานุการ
นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายบุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ