คณะที่ 1

แชร์หน้านี้

รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
ประธานอนุกรรมการ
นางกรรณิการ์ งามโสภี
อนุกรรมการ
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ
อนุกรรมการ
นายประสิทธิ์ โอสถานนท์
อนุกรรมการ
นางอัญชลี เต็งประทีป
อนุกรรมการ
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย
อนุกรรมการ
นายอภิชาติ รัตนราศรี
อนุกรรมการและเลขานุการ
นายบุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
นางสาวอโนมา จัตตารีส์
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม