คณะที่ 1

แชร์หน้านี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา
กรรมการ
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
กรรมการ
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
กรรมการ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
กรรมการ
นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
กรรมการ
นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ
กรรมการและเลขานุการ
นายสยาม ศิริมงคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.ที่เลขาธิการ ก.พ.ร.มอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ