คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

 

 

อำนาจหน้าที่
พิมพ์หน้านี้

  1. กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มกระทรวงและกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการที่คณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนด รวมทั้งกำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและ ประเมินผลในระดับกลุ่มกระทรวงและกระทรวงตามที่เห็นสมควร
  2. สอบทานหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง
  3. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลเป็นภาพรวมของกลุ่มกระทรวง จากรายงานการสอบทาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงหรือทบวงของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และผลการสอบทานหน่วยงาน ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง ตามข้อ 2.
  4. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการกำหนด
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ | อำนาจหน้าที่