รายชื่อคณะกรรมการ

แชร์หน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ค.ต.ป.
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ


หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ


ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ


รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ


นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ


นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ


นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ