รายชื่อคณะกรรมการ

แชร์หน้านี้

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธาน ค.ต.ป.


นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ


นายประสงค์ พูนเธนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ


นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ


ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ


นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ


ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรโณ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ


รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ


นาย มนัส แจ่มเวหา
กรรมการ


นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ


นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ


นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ