อำนาจหน้าที่

แชร์หน้านี้

  1. วางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึงกำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผล
  2. ให้ความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตาม (1) ของคณะอนุกรรมการตาม (7) และหน่วยงานกลางที่มีภารกิจด้านการตรวจสอบและประเมินผล
  3. ส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ เพื่อให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามข้อ 4 (ของระเบียบฯ) และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
  5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
  6. ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  8. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย