คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

ข่าวสารกิจกรรม

 

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธาน ค.ต.ป.
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธาน ค.ต.ป.
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบให้แต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตามที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

การประชุมสัมมนา เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

ค.ต.ป. ร่วม ก.พ.ร. จัดประชุม แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และสำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

การประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกรณีพิเศษ (หน่วยงานนำร่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกรณีพิเศษ (หน่วยงานนำร่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2557
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่  2/2557 เมื่อวันที่  26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.  โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ได้มีการประชุมหารือประเด็นต่างๆ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557
ศาสตราจารย์โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะอนุกรรมการ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

สัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล) เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายทิศทางการพัฒนางานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และในส่วนของการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป. และประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 กล่าวชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 2/2556
การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญในเรื่อง การสอบทานกรณีพิเศษตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

หน้า : 1 2    

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม