การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี 2566 EP2

แชร์หน้านี้

กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานของภาครัฐ โดยเชื่อมโยงการตรวจสอบร่วมกันระหว่าง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในทิศทางเดียวกันในประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญ (Agenda) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์และมีผลกระทบสูงต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาการขาดการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ


การตรวจสอบและประเมินผลในปีนี้ มุ่งเน้นการบูรณาการที่เข้มข้น และการประสานงานที่เชื่อมโยงกันมากกว่าเดิมเพื่อจะได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) แก่คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์

นางสาวอ้อนฟ้า เวชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.
กล่าวในการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566