อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4

1. รองศาสตราจารย์ครรชิต มาลัยวงศ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นางรัศมี วิศทเวทย์
อนุกรรมการ
3. นายขวัญชัย วศวงศ์
อนุกรรมการ
4. นายกมล สุขสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการและเลขานุการ
5. นางกิตติยา คัมภีร์
ผอ. สำนักเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นายพีระ ทองโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 | รายชื่อคณะอนุกรรมการ